max.morawski.photo logo image
Our home, fourth stone from Omicron Persei VII
Nasz dom, czwarty kamień od Omikron Persei VII